De ontwerpbegroting is aan het Parlement voorgelegdDe voorzitter van het Parlement, de heer Nikolaos Voutsis, heeft de ontwerpbegroting van de staat ingediend, zoals bepaald in artikel 121, lid 2, van het Reglement van het Parlement.

De ontwerpbegroting zal binnenkort op de website van het Parlement worden geplaatst en worden doorverwezen naar de relevante permanente commissie voor economische zaken.

Het ontwerp zal beide scenario's bevatten: en met een verlaging van de pensioenen en zonder, dus om op dit moment een onnodig conflict met de Europeanen te vermijden.

In de ontwerpbegroting voorziet het basisscenario een overschot van 4,14% voor 2019 en een "overschot" van 1,223 miljard euro.

In het tweede scenario, zonder kortingen op pensioenen en tegenmaatregelen, wordt het overschot voor 2019 beperkt tot 3,56% met een "overschot" van 122 miljoen.

Volgens het ministerie van Financiën is de ontwerpbegroting "gebaseerd op een herzien macro-economisch scenario volgens welke de groeivoet tegen constante prijzen volgens de prognoses respectievelijk 2,1% en 2,5% zal bedragen voor de jaren 2018 en 2019".

Tegelijkertijd kondigt zij aan dat "de bevredigende begrotingsresultaten van de jaren 2015-2018 en de verbetering van de macro-economische aggregaten van de Griekse economie een geleidelijke wijziging van de budgettaire beleidsmix mogelijk maken, met als doel het beschikbaar inkomen van huishoudens te verhogen, duurzame ontwikkeling te ondersteunen en doelgerichte aanpak van chronische tekorten op het gebied van sociale bescherming ".

Volgens het ministerie van Financiën voor 2019 wordt de wijziging van de budgettaire beleidsmix geïmplementeerd door de volgende maatregelen die de regering van plan is te implementeren:

• Aan de inkomstenkant

(a) een korting van 10% op ENFIA,

(b) de verlaging van de verzekeringspremies voor zelfstandigen, zelfstandigen en landbouwers,

(c) de vermindering van de belasting op uitgekeerde winsten, en

(d) de geleidelijke verlaging van de vennootschapsbelasting van 29% naar 25%, met een korting van 1% per jaar.

• Aan de uitgavenkant,

(a) subsidiëring van socialezekerheidsbijdragen voor jongeren onder de 25 jaar,

(b) de invoering van een nieuwe huursubsidieregeling op basis van economische en familiecriteria,

(c) Versterking van scholen voor speciaal onderwijs en opleiding,

(d) versterking van het 'Home Help'-programma.

Het concept van de staatsbegroting weerspiegelt ook de intentie van de regering om de pensioen- en balanceringsinterventies niet toe te passen zoals deze waren opgenomen in het middellangetermijnkader 2019-2022 voor 2019, met uitzondering van de maatregel ter ondersteuning van gezinsbijslagen; die al bestaat sinds 1.1.2018.

Het ministerie van Financiën voegt er snel aan toe dat "de precieze kwantificering van de financiële interventies die de regering van plan is te implementeren, zal worden afgerond in het kader van de voorbereiding van de begrotingen van de lidstaten van de Europese Unie tijdens het Europees semester.

Volgens de ramingen van het ontwerp van de staatsbegroting zijn zowel de beschreven fiscale expansiemaatregelen als de niet-uitvoering van pensioen- en balanceringsinterventies volledig verenigbaar met de begrotingsdoelstelling van het land zoals vastgelegd in het financieel kader voor de middellange termijn voor de financiële strategie 2019-2022. "


Source link