[¼­¿ï½Å¹®] [¼­¿ï½Å¹® º¸µµ ±×ÈÄ] ¹ Ú ‰ ÷ ô ¡¡û, ¹ ¹ ³ ô ô ¡û û, ¹ ¹ ³ ³ ³ ¡û û û û ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡° ° ° ° ° ° ° ° °¹ Ú Ù ý ý ý ý Î Î Î Î 2015 2015 ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý 2015 2015 2015 2015 2015 À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À 2015 À À À À À À À ¹ ¹ Á Á ¿¿¿¿À À À ¹ Á Á Á # # # ¿¿¿¿¿¿¿À À Á Á Á ¿¿¿¿À À ¹ Á Á Á ¿¿¿¿¿¿¿Á Á Á ¿¿¿À & # 39; & # 39; & # 39; & # 39; & # 39; & # 39; & # 39; & # 39; Ù Ù Ù ¡¡¡¡À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° à · ÐÀ̳³ · ÁÁ³ & # 39; Ù. ¾ ¿¿³ ³ ¼ ¼ ¼ ° ° ¤ ¿¡¡³ ³ Æ œ ¼ · º º Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ · ¼ ¼ ¼ ¼ Ø ¿Æ ½ ½ ½ õ õ Ô Ô ¼ ¼ μ Ø Ø » ½ ½ ½ õ ÀÏ ° í ÀÖ & # 39; Ù.

À¯³²¿μ ° æÂûà »ai ± ÇħÇØ» C ° C AO »òÁ¶» CA ŌÀÀÀÌ 21ai ¼¿ï¼Šë¹® ± ± ± ¸ ° æÂûá¡¡¡³³ ¸ô¹Î »CA» Ç ° Ç Á¶ »ç ° à ° ú¸ | ¹ßÇ ¥ ÇÏ ° í ÀÖ & # 39; Ù. ¿¬ÇÕ & # 39; º½º

¿Å¬¸¯ÇϽøé Oº »º ± a ° ¡° & # 39; ÉÇÕ & # 39; Ï & # 39; Ù.

¡À ³ ¿μ ° û û ± ą ± »» »» ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ÀÌ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¸ »» »¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸. ¹ßÇ ¥ ÇÏ ° í ÀÖ & # 39; Ù.
¿¬ÇÕ & # 39; º½º

° æÂûà »ai ± ÇħÇØ» C ° C AO »òÁ¶» çÀ§ø¸¸ÀÀÀÀÁÌ ± ³ »¡° CAC ³³ ± ± ³ó¹Î» Ca »ç ° Ç¡¯ ¶» Ç ° à ° ú¸ | ¹ Ç Ç Ç ± ±À ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± μμ ° ³¼ ± À »° æÂûû ¿± Ç ° íÇß & # 39; Ù. Á ³ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡& & & & & & & & 39 & & & & ° í ÆÇ & # 39; ÜÇß & # 39; Ù. ÇÏÁÖ¸¸ ÇýÈ ° æÂû¼À庺ºººººººººº Ô Àüȸ | ° É¾î ¡° ½Å ° æ¿Ü ° ú Àü¹®Áç ° ¡¼ö¼úÇϸé ÁÁº Ú & # 39; Ù¡¡ ± ° í ÇùÁ¶¸ | ± ¸Çβ & # 39; Ù. »¿° ° ° ° ¹ ¹ ¹ ö ö ö ö ö ö À À ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù "CAIA" ¡®¿ÜÀÎ »c ¡° ¡¡¾Æ & # 39; Ñ ®º & # 39;» c ¡· Î ± À Ç Ç À À À À À À À À À À ¹ ¹ ¹ ¹ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Ô ¡° ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸ | ÃëÇÏ¶ó¡ ± ° í í Áö½Ã§ °, ± ¹é ³¼ö & # 39; # 39 & Â; Ó½³¯âÎ 11¿ù 15ai 0½Ã 10ºÐºÎÅÍ 3½Ã ° £ μ¿¾È ¼ö¼úÀ »ÁýμμÇβ & # 39; Ù. ¹éò³ó¹ÎÁº ¿¬ í ¥ ภ| ¹Þ & # 39; Ù "‰ ½ Ø ¿À À À Ù Ù ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² À À À â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Í¡ ± ¸ó¼ ° ¡° ¹é ³ó¹ÎÀ »» ì¸ ® · Á & # 39; śæμμ ÀÖ¾ú ° ÚÁö¸¸, »ç¸ÁÇÏ¸é ± Þ¹ÚÇÑ» òÒÌÀÀÌμμ ° Æ̶ó & # 39;  ÆÇ & # 39; Üμμ ÀÖ¾úÀ »° Í¡ ± ÀÌóó ° í ¹àÇû & # 39; Ù.

AO »¿Ó» çÀ§ & # 39;  ° ¶Ç æÂûÀÌ ¹é ³ó¹Î ºÎ ° Ë¿μÀåÀ »¹ßºÎ¹ÞÀ¸ · Á ° í ¡®» ¿¡° £ ° ° ° ݼ³ ¡À »ÀÌÇÇÙ & # 39; & # 39; ° í ÆÇ & # 39; ÜÇß & # 39; Ù. »¡° £ ¿¡¹ò³ò¹ÎÀÌ ¾² · ¯Áú ¶§ ¿μ» ò¿ ÇîÀåÇÏ & # 39;  Àι ° · Î, & # 39; ç½Ã ÀϺ £ μî ± Øżº ¼ºÇâ Ä¿¹Â & # 39; ÏƼ¿ ¡¼ ¡° ¹éò³ó¹ÎÁº¹ ° & # 39; ƒÆ ÷ ° ¡¾Æ & # 39; Ï¶ó »¡° £ ¿° ° Ô ÆøÇà & # 39; çÇό³ú» ç & # 39; Ó¡¡¡¡¡¡ ± & # 39;  ÁÖÁåÁÌÁ | Á | ± âμÆ & # 39; Ù. Ç ¸¸ ¸¸ »» »» »¡¡¡¡¡¡¡¡# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #.

AO »Ó ¿» çÀ§ & # 39;  Áýȸ & # 39; ç½Ã ° æÂûÀÇ Â ÷ & # 39; ¼¼ ¼, À, À À â ¸À ¸À ¡¡, ö ¸À ¸À ¸À ¸À,,,,,,,,, ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Á · ÐÁö¾ú & # 39; Ù. ÀÌ Í Í Í ² ² ² Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç μ μ ± ACN ¾å 3¾ï 7000¸¸¿ÔÇ ¼ÕÇØ¹è »ò ¸ © ¼ ¼ ¼ μÛμμ μετρατα ° ÍÁÌ & # 39; ¡ ± ° ± Ç ° ı CCI & # 39; Ù.

± èÇåÁÖ ± âÀÚ [email protected]


Source link

Leave a Reply