[¼­¿ï½Å¹®] [¼­¿ï½Å¹® º¸µµ ±×ÈÄ] ¹ Ú ‰ ÷ ô ¡¡û, ¹ ¹ ³ ô ô ¡û û, ¹ ¹ ³ ³ ³ ¡û û û û ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡° ° ° ° ° ° ° ° °



¹U ± UCY Á¤ºÎ ½ÃÀýÀÎ 2015³â 11¿ù 14ai ¹ÎÁßÃÑ is ± ± a Áýȸ¿¡ Âü¼®Çß & # 39; Ù ° ¡° æÂÀÀÇ & # 39; ëƹ÷¿ ¿¡¸¾ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · æÂÀÀ °ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °¾ °¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ à à à ྠà à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¾ ¿· & & & & & & & & & & & & & & & & & & À À Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï AC · á Á ¸¸ Æ Á À¸ À¸ Á Á Á Á Á · · · · · · · · · · · · · · · · · · & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ° ° ° ° ° °.

À¯³²¿μ ° æÂûÃ

¿Å¬¸¯ÇϽøé Oº »º ± a ° ¡° & # 39; ÉÇÕ & # 39; Ï & # 39; Ù.

¡A ° À¯³²¿μ æÂûà "refers to ± ÇħÇØ» ç ° C or "óÁ¶» çÀ§¿øÀåÀÌ 21ai ¼¿ï ¼ & # 39; ë¹® ± ¸ ° æÂûà »¿¡± ¼ ⠹鳲 ³ó¹Î »Ç ¸Á» ç ° Ç Á¶ »ç ° à ° ú¸ | ¹ßÇ ¥ ÇÏ ° í ÀÖ & # 39; Ù.
¿¬ÇÕ & # 39; º½º

° æÂûà »ai ± ÇħÇØ» C ° C AO »òÁ¶» çÀ§ø¸¸ÀÀÀÀÁÌ ± ³ »¡° CAC ³³ ± ± ³ó¹Î» Ca »ç ° Ç¡¯ ¶» Ç ° à ° ú¸ | ¹ Ç Ç Ç ± ±À ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± μμ ° ³¼ ± À »° æÂûû ¿± Ç ° íÇß & # 39; Ù. Á ³ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡& & & & & & & & 39 & & & & ° í ÆÇ & # 39; ÜÇß & # 39; Ù. ÇÏÁÖ¸¸ ÇýÈ ° æÂû¼À庺ºººººººººº Ô Àüȸ | ° É¾î ¡° ½Å ° æ¿Ü ° ú Àü¹®Áç ° ¡¼ö¼úÇϸé ÁÁº Ú & # 39; Ù¡¡ ± ° í ÇùÁ¶¸ | ± ¸Çβ & # 39; Ù. »¿° ° ° ° ¹ ¹ ¹ ö ö ö ö ö ö À À ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù "CAIA" ¡®¿ÜÀÎ »c ¡° ¡¡¾Æ & # 39; Ñ ®º & # 39;» c ¡· Î ± À Ç Ç À À À À À À À À À À ¹ ¹ ¹ ¹ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er ¡° ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸ | ÃëÇ϶ó¡ Áö½ÃÇß ± ° í ± ° í ¹é ³¼ö & # 39; # 39 & Â; ÙÀ½³¯ÀÎ 11¿ù 15ai 0½Ã 10ºÐºÎÅÍ 3½Ã ° £ μ¿¾È ¼ö¼úÀ »ÁýμμÇß & # 39; Ù. ¹éò³ó¹ÎÁº ¿¬ í ¥ ภ| ¹Þ & # 39; Ù "‰ ½ Ø 9 À À À À Ù Ù Ù ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC i ¡À̶ó¸é¼ ± ¡° ¹é ³ó¹ÎÀ »» The · μ μ ¾ ¾ ¾ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ; Üμμ ÀÖ¾úÀ »° Í¡ ± ÀÌóó ° í ¹àÇû & # 39; Ù.

AO »¿Ó» çÀ§ & # 39;  ° ¶Ç æÂûÀÌ ¹é ³ó¹Î ºÎ ° Ë¿μÀåÀ »¹ßºÎ¹ÞÀ¸ · Á ° í ¡®» ¿¡° £ ° ° ° ݼ³ ¡À »ÀÌÇÇÙ & # 39; & # 39; ° í ÆÇ & # 39; ÜÇß & # 39; Ù. »¡° £ ¿¡¹ò³ò¹ÎÀÌ ¾² · ¯Áú ¶§ ¿μ» ò¿ ÇîÀåÇÏ & # 39;  Àι ° · Î, & # 39; ç½Ã ÀϺ £ μî ± Øżº ¼ºÇâ Ä¿¹Â & # 39; ÏƼ¿ ¡¼ ¡° ¹éò³ó¹ÎÁº¹ ° & # 39; ƒÆ ÷ ° ¡¾Æ & # 39; Ï¶ó »¡° £ ¿° ° Ô ÆøÇà & # 39; çÇό³ú» ç & # 39; Ó¡¡¡¡¡¡ ± & # 39;  ÁÖÁåÁÌÁ | Á | ± âμÆ & # 39; Ù. Ç ¸¸ ¸¸ »» »» »¡¡¡¡¡¡¡¡# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #.

AO »ÁÁ¶" Aye çÀ§ & # 39; ç ½ À À & & & & ¤ â â â â â â â â â â AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU,,,,,,,, ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ¤¿¡¼ ° to ± ÇħÇØ ¿äÚÒÒ ° ¡ÀÖ¾ú & # 39; Ù ° í ° á · ÐÁö¾ú & # 39; Ù. ÀÌ Í Í Í ² ² ² Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç μ μ ± âÇÑ ¾å 3¾ï 7000¸¸¿ÔÇ ¼ÕÇØ¹è »ò © ¸ ¼ ¼ ¼ μÛμμ μετρατα ° ÍÁÌ & # 39; ¡ ± ° ı ± Ç ° ĆÇİ & # 39; Ù.

± èÇåÁÖ ± âÀÚ [email protected]


Source link

Leave a Reply