[¼­¿ï½Å¹®] ¡®¼ÒμæÁÖμμ ¼ºÀ塯 ¶æ ¾È ± AEU ÀåÇϼº± ± èμ¿¿¬ ºÎÃѸ®¿Í ¹È¸ ¿¹ ° áÀ§ Ãâ¼®

íå½ÇÀå ¡° ¼ÒμæÁÖμμ ¼ºÀåÀº ¼¼ °¡ ± or Ãà¡ | ÃÖÀúÀÓ Agoda for "OAI  ÷ ÁöÇÏ & # 39;  ºñáß À۾ơ ±
à ¾ ÷ AU or ¡° 10 ~ 15i CN ¥
¡° SOC¡¤ºÎμ¿ »ê ° æ ± âºÎ¾ç À¯È¤ Au ° í ± ÀÖ & # 39; Ù¡

ÀåÇϼº à »¿Í & ¯ ë Á¤Ã ¥ ½ÇÀå. ¿¬ÇÕ & # 39; º½º

¿Å¬¸¯ÇϽøé Oº »º ± a ° ¡° & # 39; ÉÇÕ & # 39; Ï & # 39; Ù.

¡Ã ÀåÇϼº à »¿Í & ¯ ë Á¤Ã ¥ ½ÇÀå.
¿¬ÇÕ & # 39; º½º

À Ç Ç º »» aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á aan aan aan aan º º º º ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¤ ¥ U | ¸ ¸ ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä Ç Ç Ç Ç Ç Ç ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ä Ï ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ä Ï ± ± ± Î Ã Ã Á Ï # Ù # À À À À À À À À À Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù À À À À À À Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ICN.

¡° ® © í¿ë¼îÅ¡¯sa ¥ AO · п¡ ÈÛ½ÎÀÎ AA ½ÇÀåÀº À̳¯ ¹È¸ ± ¿¹ »ê ° ° ¡° & # 39; a è¼ÒμæÀ "& # 39; a · Á ÁÖ & 39 à ¥, ¡° ö À © © © © © © À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À © © © © À À © À À © © À Á¤Ã, º¹Áö¸ | AECO "IAC AUA" © ³ô¿ ½ÇÁúÀû ¼Òμæ È¿ U | ³ ° »& # 39; a Á¤Ã to ¥ ÀÖ & # 39; Ù¡ C ± ¡° ± x ° ¡° Ass è¼ÒμæÀ» & # 39; ¸ & ¥ ¥ A A A I I I I I I I I I I I I ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ of of or Ý Ù Ù I I I I I I Á¤Ã ¥ Ass ÃÖÀúÀÓ ± y on "or" 300 óÀº i ÀÏÀÚ¸® ¾ÈÁ¤ÀÚ ± Ý Áö¿øÀ »¹Þ & # 39; » ç¶ Âº 230¸¸¸íÀ¸ ÷ · Î Àüü ¼ÒμæÀ »& # 39; ¸ &   · I I I 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ± 10%. ÀÌ¾î ¡° #  ½ ½ tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¢ ¿μÇâÀ »¹Þ & # 39;  ºÐμéÀÌ or ± a ¶§¹®¿¡ ºÎ ° ¢ to gE i ¡° ± ° í À̶ó Çß & # 39; Ù.

± x een a ¸ Ä ¥ Au ° ° ° ° ° ° Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au ± of of ¡¡¡& & & & & & & & & & & Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au & & & & & & & & & Þ º Ò Ò ¼ À & & & Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä & Ä Ä Ä & 39 Ä & & Y Y Y Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Y the ¡° ± ¸ ° ¡2³â Àüº¸ & # 39; Ù 20i ÁÙ¾îμå & # 39;  »óȲ ¡¼ ³ ³ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 # 39;  ÍÀº ° ± & ë Ò Ò & & & ±¡ ± ¡° C ~ 10 ° 15I Á μ ¡À À à ÷ ÷ AU ¼ ¡¡À À ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ¡° ° ° ° ÷ ÷ AU ¼ ¡° ß & # 39; Ù. À̾ ¡¬ ¬ »» »¬ ¬ ¬» I ¸ μ & & & & & & & & & & & & & & & & & À À À À À À À À À À À À À À À À gE Ú & # 39; Ù¡ ° ± ° í Çß & # 39; Ù.

¡®¿¬¸ »± ILO 15i à ¾ ÷ AU ¼ö or ¡° | ½ÇÇöÇÏÁö Ocie Á¤Ä¡Àû à ¥ AOA »Ao ° Ú & # 39; À³Ä¡¯ & # 39;  Áú¹®¿¡ & # 39; ¡Â ° à ¥ Á¤Ä¡Àû PAD ¾Æ & # 39; ϶ó Á¤Ã ¥ à ¥ Au AOA »Au À ¸ ¸ ¶ ° 39; äß & # 39; Ù.

¡° ® í¿ëÁöÇ ¾ÇÈ ¥ ° ± À̸í¹Ú¡¤¹Ú UCY Á¤ºÎ ace ¶§¹®À¸ º¸ & # 39;  · Î ° ¡¯¶ó & # 39;  Áú¹®¿¡ & # 39;  ¡° ÀϺΠμ¿ÀÇÇÑ & # 39; Ù¡ C ± ¡°° Ǽ³¾ ÷ ¿¡¼ ° í¿ëÀÌ A © ° Ô ° Ù¾ μ ç ° ° ° ° œ Î Î Î Î Î ¡ø ø ø ø ç ¡Ï Ï & & &  ± ¼ ¼ ¼ ¼ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. ÀÌ¾î ¡°° ¿¿ëÀÌ ¸¹ÀÌ & # 39; À & # 39;  SOC ("EC £ à À º º)") »÷ ¾ ÀÌ ª ª μ ¿¿° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ; À²¸μμ AU ÀÖ & # 39; Ù¡ ± ° í Çβ & # 39; Ù.

¼ ¥ Ì ± â Ú [email protected]


Source link

Leave a Reply