Protestowa³ z kartk ± "konstytucj ±" after meczu siatkarzy. Nam mówi: Zaczêli nas straszyæW niedzielê polska reprezentacja pokona³a Brazylię i wygra³a mistrzostwa ¶wiata w pi cece siatkowej. Dzieñ wcze¶niej Polacy w póło finale pokonali Stany Zjednoczone 3: 2. Podczas meczu tu¿ za sędzi ± para Polaków pokazywa³a kartkê z napisem "konstytucja". Wcze¶niej ci sami kibice podczas meczu æwieræfina³owego pojawili siê w koszulkach z tym samym has³em. Uda³o took siê do nich dotrzeæ.

– Nie ¿a³ujê – zapewnia w rozmowie z Gazeta.pl Miros³aw Pokorski. Chocia¿ – yak opisuje – spotka³ siê z agresj ±.

Kibicowa³ podczas meczu w koszulce z has³em "konstytucja"

Miros³aw Pokorski razem z ¿on ± Ew ± zaczêli kibicowaæ siatkarzom w koszulkach "konstytucja" ju¿ w Bułgarii. – Wtedy to po prostu nie zostaóo zauwa¿one – mówi. I t³umaczy, dlaczego podczas jednego meczu, w Turynie, zamiast koszulek pojawiła się kartka.

– Podczas wszystkich meczów po kolei mieli¶my koszulki z napisem "konstytucja". Pó³fina³ odbywa³ siê w dniu urodzin Lecha Wa³êsy, w sobotê 29 wrze¶nia. After mecz Polska – USA założymy więc koszulki ze zdjęciem by³ego prezydenta i napisem "Sto lat", dlatego has³o "konstytucja" wyl ± dowa³o after kartce. Po prostu przed meczem udało took siê znale¼æ punkt, w którym takie koszulki mogli¶my zrobiæ – t³umaczy Pokorski. – Bilety zdobyli¶my w ostatniej chwili, akurat dostaliömy te za sêdzi, który co jaki¶ czas by³ pokazywany na telebimie, więc pokazywa³em tê kartkê – mówi portalowi Gazeta.pl.

– To: jeden wielki prz padek: to, ¿e mieli¶my kartki i to, ¿e dostali¶my akurat te miejsca – dodaje.

Dlaczego "konstytucja"? – pytamy.

– To chyba oczywiste. Przez to, co dzieje siê w Polsce. Konstytucja jest ³amana, niezale¿no¶æ s ± dów jest likwidowana. Tak ± mamy w³adzê. Pomys³ z tym has³em by³ ¶wietny, trzeba je powielaæ. Nale¿y piêtnowaæ to, co siê dzieje w kraju – mowi took Pokorski.

"Krzycza³ 'konfidencie', chcia³ mnie przewróciæ"

To jednak nie³atwe zadanie, o czym Pokorski przekonał się podczas jednego z meczów w Bułgarii.

– Podczas przerwy mija³em siê z Polakiem, który krzycza³ za mn ± "ty konfidencie". Pchn ± ³ mnie, chcia³ mnie przewróciæ. Nie da³em siê sprowokowaæ i poszed³em dalej. Kiedy wychodzili¶my po meczu, znowu trafi³em na tego mê¿czyznê. Jak mnie zobaczy³, zacz ± ³ mnie szarpaæ, próbowa³ mi podrzeæ koszulkê. Musia³a interweniowaæ ochrona – opowiada. Dodaje jednak, ¿e to by³ jedyny przypadek negatywnego zachowania ze strony innych kibiców. Zapewnia, ¿e poza tym spotykał się z podziękowaniami i gratulacjami. Pokorski przyznaje jednak, ¿e takie agresywne zachowania bulb ±.

– Jak mogą mnie nie boleæ, gdy ludzie, którzy w ogóle mnie nie znaj ±, pisz ± bzdury, ¿e by³o to sfinansowane przez KOD, ¿e mam firmê, bo nakrad³em, podaj ± moje dane, pisz ± "dobrze, ¿ e jeste¶stary, bo nied³ugo umrzesz "albo nazywaj ± moj ± ¿onê" macior ± w za ciasnej koszulce ". Fala hejtu jest ogromna – przyznaje.

Podkrełla jednak, ¿e nie ¿a³uje. Pokorski mówi te¿, ¿e w Turynie doszóo do innego incydentu, gdy podesz³a do niego ochrona. – W tie-breaku podszed³ do nas ochroniarz i poprosi³, ¿ebym nie wysuwa³ ręki z kartk ±, ¿eby nie pojawiała siê na wizji. Podejrzewam, ¿e kto¶ z Polaków poprosi³ go o interwencjê. Byli¶my we trójkê, przykleili¶my więc to kartki after koszulkach z Lechem Wa³ês ±. Za piêæ minut przysz³o trzech ochroniarzy, którzy zaczêli took to kartki wyrywaæ, odwracaæ i straszyæ, ¿e je¶li ich nie schowamy, to wezw ± policje i zostaniemy usuniêci z hali. Nazywali to agitacj ± polityczn ± – relacjonuje.

After ostatni, fina³owy mecz Pokorski razem z ¿on ± te¿ za³o¿yli koszulki. On z Lechem Wa³êsa, ona z has³em "konstytucja". Tym razem kamery ich nie pokazywa³y.


Source link